Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noordholland Noordbrabant Overijssel Utrecht Zeeland Zuidholland
Header image  
Driftskates, DE RAGE VAN 2014 !!!! klik hier

 
 
Soorten kinderopvang

Het Kinderdagverblijf
Opvang in een kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen van 6 à 8 weken tot 4 jaar. Meestal kinderen van ouders die werken of studeren. Een standaard-kinderdagverblijf is in de regel open van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Sommige kinderdagverblijven hebben een aantal verplichte sluitingsdagen of weken per jaar, bijvoorbeeld kerst- en zomersluitingen of voor een studiedag van het personeel. In kinderdagverblijven worden de kinderen in groepen opgevangen. De groepssamenstelling kan variëren van kinderen met nagenoeg dezelfde leeftijd (horizontale groep) tot groepen met kinderen van 0 tot 4 jaar (verticale groep). De tijd dat het kind wordt opgevangen wordt meestel aangegeven in 'dagdelen'. Een dagdeel is een ochtend of een middag van 5 uren. Veel kinderdagverblijven hanteren een minimum aantal dagdelen opvang in verband met hun pedagogische beleid. Vaak bieden zij de volgende vormen aan:


Hele dagopvang:
Het kind wordt op vaste dagen in de week opgevangen, gedurende de hele dag, binnen de reguliere openingstijden van het kinderdagverblijf.

Halve dagopvang:
De mogelijkheid om kinderen een ochtend of middag te brengen. Dit is vaak te combineren met hele dagopvang Meestal wordt er wel een limiet gesteld aan het aantal halve dagen i.v.m. pedagogisch beleid en de bezetting van de groep.

Verlengde dagopvang:
Kinderdagverblijven bieden steeds vaker vervroegde en verlengde openingstijden aan. (meestal een uur eerder/langer open)
Flexibele opvang: De mogelijkheid om een vast aantal dagdelen per week flexibel in te vullen. Zo kan b.v. de ene week het kind ma t/m woe en de andere week woe t/m vrij worden opgevangen. Dit moet vaak wel een maand vantevoren aangegeven worden.

Peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal is bedoeld voor peuters vanaf twee tot vier jaar. Het doel van de peuterspeelzaal is voornamelijk pedagogisch. Zij geven kinderen de gelegenheid om met andere kinderen te spelen en contacten te leggen. Er wordt ook veel aandacht besteed aan plakken, knippen, verven en voorlezen. Peuterspeelzalen zijn populair; er is regelmatig een wachtlijst. De meeste kinderen komen tweemaal per week, gedurende twee tot drie uur per dag. De groepen bestaan meestal uit 12 tot 15 kinderen die worden geleidt door een gediplomeerde leidster. Meestal bepaalt de peuterspeelzaal hoeveel ochtenden of middagen uw kind kan komen. Dit is afhankelijk van hoeveel kinderen er in de buurt gebruik van willen maken. Peuterspeelzalen zijn gesloten tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen.

Gastouderopvang
Gastouderopvang is een flexibele, kleinschalige vorm van opvang waarbij het kind wordt opgevangen bij een gastgezin thuis. Een gastouder biedt opvang aan kinderen van 6 weken tot 12 jaar. Een gastouder mag maximaal 4 kinderen opvangen, exclusief eigen kinderen, met een totaal van 6 kinderen. Het betreft opvang voor een vast of flexibel aantal uren per week gedurende een langere tijd. U kunt met de gastouder afspraken maken over dagen en tijdstippen waarop opvang nodig is.
Deze vorm van opvang komt tot stand door middel van een gastouderbureau. Het gastouderbureau is een organisatie die de bemiddeling tussen gastouders en (vraag)ouders regelt. In de praktijk komt het er op neer dat het gastouderbureau zorgt voor: De werving en selectie van gastouders, de koppeling tussen gast- en vraagouder, een schriftelijke overeenkomst tussen de gast- en vraagouder waarin ondermeer de vergoeding voor de opvang vastligt en het opleiden en begeleiden van de gastouders. Het gastouderbureau moet ook na de koppeling regelmatig informeren naar de gang van zaken, en zal bij het wegvallen van de opvang opnieuw bemiddelen.

Leidster aan huis
In een enkel geval zorgt een kinderopvang organisatie voor een leidster aan huis. Een opgeleide leid(st)er in dienst van en begeleid door een kinderopvangorganisatie, wordt ingezet in een prive-huishouden van een ouder. Dit kunnen kinderen uit meerdere gezinnen zijn. Voor kinderen kan dit betekenen dat ze samen met hun vriendje uit de buurt in hun eigen huis worden opgevangen, of in het huis van hun vriendje waar ze op andere momenten ook al spelen.
24-uurs opvang

De opvang hierbij is dezelfde als bij een kinderdagverblijf, alleen komen de kinderen er op wisselende tijden gedurende de hele dag, de avond en nacht. Kinderen worden in steeds wisselende groepen opgevangen met dezelfde verhouding tussen het aantal kinderen en groepsleiding als in kinderdagverblijven of instellingen voor buitenschoolse of naschoolse opvang. Kinderen kunnen op verschillende dagen zowel overdag als 's avonds en 's nachts opgevangen worden, al naargelang de werkroosters van ouders. In de praktijk zijn er 's avonds en 's nachts minder kinderen, zodat de sfeer op die verschillende momenten vaak gekenmerkt wordt door individuele aandacht.

Na-en buitenschoolse opvang
De na- en buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de basisschoolleeftijd (van 4 tot ongeveer 12 jaar), in de uren buiten schooltijd en in schoolvakanties. Naschoolse opvang biedt meestal alleen 's middags aansluitend op de schooltijden en tijdens vakanties opvang. Buitenschoolse opvang biedt ruimere opvang b.v. ook 's ochtends en tussen de middag.
Belangrijk uitgangspunt van deze vormen van opvang is dat het gaat om een vrijetijdsvoorziening voor kinderen. Buiten schooltijd hebben kinderen een voorziening nodig waar zorg voor hen is (opvangfunctie), waar ze kunnen spelen (recreatieve functie) en waar ze iets kunnen leren of oefenen (educatieve functie).
Een tijdige aanmelding van uw kind bij de buitenschoolse opvang is van belang, vaak zijn er wachtlijsten. De buitenschoolse opvang is vaak in de buurt van scholen te vinden. De jongste kinderen worden door de leidsters van school gehaald, de oudere kinderen komen vaak op eigen gelegenheid. Als de buitenschoolse opvang elders is wordt gebruik gemaakt van taxibedrijven of vrijwilligers met auto of busje.
De openingstijden verschillen per voorziening, maar zijn zoveel mogelijk afgestemd op de schooltijden. Uw kind kan er 's middags na school terecht en op de wekelijkse vrije middag. Tijdens vrije dagen en schoolvakanties zijn de centra meestal negen à tien uur per dag open. Sinds kort zijn er ook na- en buitenschoolse opvangcentra waar kinderen bijvoorbeeld alleen tijdens de zomervakantie terecht kunnen. In de vakanties organiseren de meeste centra speciale activiteiten.

Tieneropvang
Tieneropvang vindt plaats in een vrij los groepsverband door opgeleide groepsleiding. De contacten met ouders vullen de tienercentra op verschillende manieren in. Sommige centra hebben alleen contact met de tieners en niet met ouders. Anderen maken eerst afspraken met ouders en daarna met de tieners. Zo kan in samenspraak met ouders en kinderen bepaald worden welke vrijheden de kinderen hebben en op welke manier ze tijdens de opvang ook gebruik maken van clubs, bezoek aan vrienden en dergelijke. Opvang is mogelijk vanaf het moment dat uw kind naar de middelbare school gaat totdat hij / zij 16 jaar oud is. Soms kunnen ook jongere kinderen gebruik maken van tieneropvang, als ze zich niet meer in de BSO thuis voelen, of omdat het goed voor hen is om alvast te wennen aan een grotere vrijheid. In het algemeen geldt dat er in het tienercentrum een inloopmogelijkheid is (een huiskamer), waar je op een gezellige manier leeftijdsgenoten kunt ontmoeten. Daarnaast hebben veel tienercentra een activiteitenaanbod, variërend van huiswerkbegeleiding, sportactiviteiten, creatieve cursussen tot uitstapjes.

 

 
 

catch and release, matt simons - lyrics

 

 

    nieuwsbrieven volgen ?