Header image header image 2  
Driftskates, DE RAGE VAN 2014 !!!! klik hier

 
 
Tijdelijke huur contracten
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet automatisch afgelopen als de afgesproken tijd voorbij is. Net als bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd (de meeste huurovereenkomsten), moet de huur worden opgezegd, anders loopt de huur gewoon door. Als er geen bepalingen voor tussentijds opzeggen in het tijdelijke huurcontract staan, kan de verhuurder meestal van de huurder eisen dat deze de overeenkomst 'uitdient', en andersom kan de verhuurder de huur ook niet opzeggen voordat de 'bepaalde tijd' is verstreken. Dit is allemaal redelijk goed bekend. Wat minder bekend is, is dat veel tijdelijke huurcontracten helemaal niet rechtsgeldig zijn. In het contract staat dan wel dat de overeenkomst na een bepaalde periode eindigt, maar als de rechter wordt ingeschakeld zal deze vaak beslissen dat de huurovereenkomst gewoon doorloopt. Hieronder worden de situaties genoemd waarin tijdelijke huurcontracten wel rechtsgeldig zijn. In vrijwel alle andere gevallen zal de rechter de huurder die blijft zitten waar hij zit, in het gelijk stellen.

TUSSENHUUR
Iemand koopt een woning met de bedoeling die binnenkort zelf te gaan bewonen. Voor de tussenliggende periode kan hij de woning rechtsgeldig tijdelijk verhuren.
Als iemand zijn woning een periode niet nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij naar het buitenland gaat, kan hij ook de woning rechtsgeldig tijdelijk verhuren.
Tenslotte kan het zijn dat een huurder met de verhuurder afspreekt dat hij een tijdje elders verblijft. De verhuurder kan dan voor de tussenliggende periode een rechtsgeldig tijdelijk huurcontract afsluiten met een 'tussenhuurder'.
In al deze gevallen geldt dat de verhuurder (of de huurder die in het buitenland zat) de woning inderdaad weer nodig heeft na afloop van de 'bepaalde tijd'. Anders is het tijdelijke huurcontract alsnog ongeldig.

NAAR ZIJN AARD VAN KORTE DUUR
Tijdelijke huurcontracten zijn ook rechtsgeldig als 'het gebruik naar zijn aard van korte duur is'. Dan moet je denken aan de huur van vakantiehuisjes (met de bedoeling om vakantie te houden) en wisselwoningen bij renovatie.

LEEGSTANDSWET
Een verhuurder kan bij de gemeente een vergunning voor tijdelijke verhuur vragen. Die kan verkregen worden voor woningen die bedoeld zijn voor afbraak, voor gebouwen voor groepsgewijze huisvesting (bv. een internaat) en voor sommige voor verkoop bedoelde huurwoningen. Met deze vergunning kan de verhuurder rechtsgeldige tijdelijke huurcontracten afsluiten, zij het dan hij zich dan wel aan een aantal regels moet houden.

Dan zijn er nog een aantal gevallen waarvan ik niet precies weet onder welke regeling ze vallen, maar waar de tijdelijke huurcontracten ook rechtsgeldig zijn: voor stichtingen die slechts aan bepaalde doelgroepen verhuren, voor werknemers die tijdelijk ergens gestationeerd zijn en aan ex-echtgenoten ingevolge een echtscheidingsconvenant.
Alle andere gevallen van tijdelijke verhuur zijn in principe niet rechtsgeldig. Als de huurder een opzegging door de verhuurder negeert, zou de verhuurder een uitzettingsprocedure moeten beginnen om de huurder eruit te krijgen. De verhuurder loopt dan grote kans die procedure te verliezen, dus zal hij er waarschijnlijk niet eens aan beginnen. Bedenk wel dat als je het laat aankomen op procedures, je altijd de kans loopt te verliezen. De kosten kunnen dan flink oplopen want vaak draai je ook op voor de advocaatkosten van de winnaar. Ga dus niet puur op basis van deze pagina's een procedure afwachten/starten, maar laat je informeren door een rechtswinkel of bureau voor rechtshulp.

KAMERVERHUUR
Bovenstaand geldt ook voor onzelfstandige woonruimte. Bij kamerverhuur waarbij de huurder inwoont bij de verhuurder (hospita-kamers), geldt echter veel minder huurbescherming. Bij een huurcontract voor onbepaalde tijd kan de hospita de eerste negen maanden zonder opgaaf van reden en zonder tussenkomst van de rechter de huur opzeggen. Daarbij moet de hospita wel een opzegtermijn van drie maanden hanteren. Ook na die negen maanden is de huurbescherming niet zo goed als bij zelfstandige woonruimte, want als de belangen van de verhuurder onevenredig geschaadt worden, kan de rechter beslissen de huurovereenkomst te ontbinden.

.Een huis huren

catch and release, matt simons - lyrics

 
 
    nieuwsbrieven volgen ?